Portfolio Image

Informacje

Specjalna strefa ekonomiczna ustanawiana jest w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego wybranej części terytorium kraju w szczególności poprzez: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, infrastrukturalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach SSE powodują powstawanie sieci kooperantów na terenie danej gminy, np. podwykonawców, co stymuluje rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji generuje dodatkowe wpływy z tytułu podatków lokalnych. Na terenie Gminy Łubowo znajdują się tereny inwestycyjne, są to grunty klas V i VI działki o nr. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4 położone w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo, o łącznej powierzchni 35,86.31 ha objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004r. (Dz.U. Nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004r.) zgodnie z którym przeznaczone są pod tereny aktywizacji gospodarczej,  działki położone są w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 oraz graniczą ze stacją GPZ która pozwala na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną z mocą powyżej 800kW, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano możliwość budowy bocznicy kolejowej. Tereny położone są 10min. jazdy od Gniezna i ok. 35 min od Poznania. W ramach projektu do czerwca 2018  zostanie  wybudowane uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze 35,86ha.

W niedługim czasie powstaną :

- oświetlone drogi ok. 3km; sieć kanalizacji deszczowej ok. 3,3km; sieć kanalizacji sanitarnej ok 4km, sieć wodociągowa ok. 3,2km, sieć elektryczna i teletechniczna ok 1,5km, stacja uzdatniania wody dla terenów strefy  

W dniu 28 czerwca 2017r. tereny włączone zostały do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” co jest czynnikiem kluczowym dla potencjalnych inwestorów zamierzających ulokować swoją działalność w tym regionie, ścisła współpraca na linii Gmina – Zarząd WSSE sprzyja szybkiemu załatwieniu niezbędnych formalności przez potencjalnych inwestorów.

Oferowane tereny przeznaczone pod inwestycję nie są obciążone obowiązkami wynikającymi z umów cywilnoprawnych z orzeczeń sądowych i administracyjnych oraz nie są objęte żadną formą ochrony przyrody, która ograniczałaby rodzaj zabudowy.

Nr dz.

powierzchnia
w ha

Klasa gruntu

obręb

174/7

5,44.35

 RV –5,44.35

Fałkowo

174/9

4,53.37

  RV – 4,53.37

Fałkowo

174/14

2,53.00

  RV – 2,53.00

Fałkowo

174/21

3,13.88

                                               RV – 1,65.85                                              RVI – 1,48.03

Fałkowo

174/24

4,72.50

        RV – 4,45.70                                                                                  RVI – 0,26.80

Fałkowo

171/4

15,49.21

     RV – 15,49.21

Fałkowo

 

Zasady funkcjonowania WSSE

https://invest-park.com.pl/